Rahim Yar Khan

 

Shaikh Zayed International Airport Rahim Yar Khan, Pakistan.

Telephone  :  +92-320-5593261

Email : mopskhi@saps.com.pkMr. Usman Rabb

Manager Operations

Phone: 92-320-5593261

Email: mopskhi@saps.com.pk